Nov 272019
 

L-istudenti gew imqassma fi gruppi u kull grupp kellu loghba tradizzjonali maltija li seta’ jilghab. Din l-attivita hija relatata mal-Istudju Socjali fejn ghamilna il-loghob antik.  L-istudenti hadu hafna pjacir u sahansitra qeghdin jilaghbu certu loghob waqt il-brejk.

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.